Direct naar de inhoud.

Alg Voorwaarden

HME-voorwaarden, versie juni 2002 1

ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN

van de vereniging HOLLAND MARINE EQUIPMENT

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 31 mei 2002 onder nr. 71/2002.

Uitgegeven door de vereniging Holland Marine Equipment, Postbus 24074, 3007 DB Rotterdam.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna ook aangeduid als

‘Voorwaarden’) zal worden verstaan onder:

– “Leverancier” : elke leverancier van Goederen en/of

Diensten op grond van een Overeenkomst;

– “Afnemer”: de contractuele wederpartij van de Leverancier;

– “Overeenkomst”: de schriftelijke overeenkomst, met

bijlagen, gesloten tussen de Leverancier en de Afnemer,

of de opdrachtbevestiging afgegeven in het kader van die

overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden

welke geacht worden deel uit te maken van de

overeenkomst;

– “Diensten”: elke dienstverlening, zoals aangenomen werk,

opbouw- of installatiewerkzaamheden, technische bijstand,

inspectie-, advies-, reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden

die de Leverancier zal verlenen, ongeacht

of zulks (mede) is overeengekomen in het kader van een

overeenkomst tot leveren van Goederen en ongeacht de

benaming die aan die diensten wordt gegeven;

– “Goederen”: alle goederen tot levering waarvan de

Leverancier zich heeft verplicht en welke mede omvatten

software en/of hardware, reserveonderdelen, certificaten

en/of documentatie welke nodig is/zijn voor een goede

uitvoering van de Overeenkomst;

– “Acceptatie Protocol”: het document dat door beide partijen

wordt opgesteld en ondertekend, en dat als bewijs zal

dienen dat de geleverde Goederen en/of de verrichte

Diensten in overeenstemming zijn bevonden met een

Overeenkomst;

– “Levering”: de levering van Goederen, overeenkomstig

hetgeen partijen in de Overeenkomst hebben bepaald;

– “Uitvoering”: het verrichten van Diensten en/of de

Levering van Goederen door de Leverancier;

– “Contractprijs”: de prijs welke op grond van de

Overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd is in

verband met de Levering van Goederen en/of het

verrichten van Diensten;

– “Personeel”: al het personeel dat direct of indirect door de

Leverancier te werk is gesteld en/of is door de Leverancier

is ingehuurd, inclusief vertegenwoordigers van de

Leverancier.

2. Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden en de Overeenkomst kunnen slechts

worden gewijzigd en aangevuld indien een dergelijke

wijziging of aanvulling uitdrukkelijk schriftelijk is

overeengekomen.

2.2 De Overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge en

schriftelijke afspraken met betrekking tot het onderwerp

van de Overeenkomst.

2.3 Elk aanbod van de Leverancier is vrijblijvend.

2.4 De Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde

dat alle toepasselijke exportvergunningen worden

verkregen.

2.5 De Leverancier is gerechtigd ter uitvoering van de

Overeenkomst een onderaannemer in te schakelen en/of

om (een deel van) haar rechten en verplichtingen uit de

Overeenkomst aan een derde over te dragen.

3. Verplichting van Afnemer tot medewerking

Wanneer de Uitvoering van de uit de Overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen dient te geschieden op een plaats

welke is gelegen buiten het bedrijfs- of fabrieksterrein van de

Leverancier, garandeert de Afnemer dat de Leverancier de

Uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk na aankomst van

de Goederen en/of het Personeel kan aanvangen en voorts

zonder onderbreking of belemmering kan continueren. De

Afnemer zal, voordat de Goederen en/of het Personeel zijn/is

gearriveerd reeds alle noodzakelijke voorzieningen hebben

getroffen – ongeacht of deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen

– zodat de werkzaamheden op de overeengekomen datum

kunnen aanvangen en daarna zonder onderbreking of belemmering

kunnen worden uitgevoerd.

3.1 Technische en andersoortige ondersteuning in het

kader van veiligheid en opslag

3.1.1 Ingeval de Uitvoering zal plaatsvinden op het terrein van

de Afnemer, dient de Afnemer alle wettelijk

voorgeschreven en/of anderszins redelijkerwijs te nemen

maatregelen te treffen ter voorkoming van ongevallen op

zijn terrein. De Afnemer zal de Leverancier ten minste 7

dagen voor de geplande aanvang van de Uitvoering

schriftelijk op de hoogte stellen van de

veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen en zal er voorts

voor zorgdragen dat zijn personeel dat belast is met

veiligheidszaken, te allen tijde tijdens de Uitvoering op het

terrein aanwezig is. de Leverancier is gerechtigd om

Uitvoering te weigeren of op te schorten indien of zolang

de veiligheid van zijn Personeel onvoldoende is

gewaarborgd.

3.1.2 In aanvulling op artikel 3.1.1 van deze Voorwaarden zal

de Afnemer kosteloos alle ondersteuning verlenen en

beschikbaar stellen die de Leverancier redelijkerwijs

nodig acht, zoals – maar niet beperkt tot – het ter

beschikking stellen van opgeleid of niet-opgeleid

personeel, het beschikbaar stellen van de noodzakelijke

inrichtingen, werktuigen en andere hulpmiddelen, zoals in

het bijzonder gereedschap voor het ondersteunend

personeel alsmede hefinstallaties van voldoende

capaciteit (inclusief bedienend personeel), steigermateriaal

en dergelijke, alsmede schoonmaak-,

verpakkings- en smeermiddelen. Voorts dient Afnemer

zorg te dragen voor verwarming, verlichting, water en

elektriciteit van voldoende capaciteit inclusief de

noodzakelijke aansluitpunten, benevens lasgas en

andere benodigdheden voor het uitvoeren van de

werkzaamheden, al het bovenstaande voor zover deze

niet op basis van de Overeenkomst door de Leverancier

dienen te worden verzorgd. Het materiaal dat de Afnemer

ter beschikking stelt, dient veilig en van uitstekende

kwaliteit te zijn.

3.1.3 De Afnemer is verantwoordelijk voor de opslag van alle

geleverde Goederen, reserveonderdelen en andere

materialen, in een droge, omsloten en afsluitbare ruimte

op of in de directe omgeving van het terrein waar de

Goederen zijn afgeleverd en/of de Diensten zullen

worden verricht, een en ander overeenkomstig het

normale gebruik en/of instructies van de Leverancier.

Voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden zal

de Afnemer de Goederen controleren teneinde zeker te

stellen dat de Goederen volledig en onbeschadigd zijn.

Goederen die gedurende de opslag zoek raken of

beschadigd zijn, worden voor rekening van de Afnemer

vervangen of gerepareerd.

3.2 Documentatie

3.2.1 De Afnemer garandeert dat alle documenten en

vergunningen die vereist zijn in verband met de invoer en

uitvoer van de Goederen en/of het verblijf van Personeel in

het land van en op de terreinen van de Afnemer ten tijde

van de aankomst van de Goederen en/of het Personeel

beschikbaar zijn.

3.2.2 De Afnemer is verplicht om aan de Leverancier tijdig en

kosteloos alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs

noodzakelijk is in verband met de Overeenkomst, zoals

onder meer relevante technische informatie, logboeken,

inspectierapporten en invoervergunningen.

3.2.3 De Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle

informatie met een vertrouwelijk karakter die in het kader

van de Overeenkomst van de Leverancier mocht worden

ontvangen. De Afnemer mag dergelijke vertrouwelijke

HME-voorwaarden, versie juni 2002 2

informatie slechts gebruiken indien en voor zover de

Uitvoering van de Overeenkomst dat vergt. Door de

Leverancier verstrekte informatie dient door de Afnemer op

het eerste verzoek aan de Leverancier te worden teruggegeven.

3.3 Intellectuele Eigendomsrechten

3.3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen

maar daartoe niet beperkt alle tekeningen, ontwerpen,

(technische) documentatie, bouwspecificaties, computerprogramma’s,

alsmede alle dragers van die rechten

(hierna gezamenlijk aan te duiden als :”I.E.-rechten”),

waarvan Klant gedurende deze overeenkomst op enige

wijze kennis neemt, zullen te allen tijde de eigendom

blijven van Leverancier en zullen worden geretourneerd

aan Leverancier op diens eerste verzoek dan wel

onmiddellijk na voltooiing van de contractuele

verplichtingen verwoord in deze overeenkomst van zowel

Klant als Leverancier.

3.3.2. Alle I.E.-rechten gemaakt of ontwikkeld ten behoeve van

of tijdens deze overeenkomst door of namens Klant

worden hierbij overgedragen aan Leverancier welke

overdracht Leverancier hierbij accepteert. De Klant zal op

eerste verzoek van Leverancier al het nodige en vereiste,

voor zover noodzakelijk volgens het toepasselijke recht

doen volgens het toepasselijke recht teneinde de

overdracht van de I.E.-rechten aan de Leverancier te

bewerkstelligen, daaronder begrepen de ondertekening

van aanvullende documenten. De Klant draagt hierbij bij

voorbaat alle toekomstige I.E.-rechten (“Toekomstige I.E.-

rechten”) over aan Leverancier, welke overdracht hierbij

door Leverancier wordt aanvaard. In zoverre het

toepasselijke recht de overdracht van Toekomstige I.E.-

rechten niet toestaat, zal Klant op het moment van

vestiging van enige Toekomstige I.E.-rechten en op

eerste verzoek van Leverancier al het noodzakelijk doen

voor de overdacht van Toekomstige I.E.-rechten. De

Klant geeft Leverancier hierbij een onherroepelijke

machtiging om – in naam van Klant – al het nodige te

doen teneinde de overdracht van de hiervoor genoemde

(Toekomstige) I.E.-rechten te bewerkstelligen.

3.3.3. In het geval partijen besluiten af te wijken van de

bepalingen neergelegd in de artikelen 3.3.1. en 3.3.2., en

schriftelijk overeenkomen dat de (Toekomstige) I.E.-

rechten of enig deel daarvan zal worden overgedragen

aan Klant, dan zal Klant in dat geval Leverancier een nietopzegbaar,

wereldwijd, exclusief, royalty free en niet

overdraagbare licentie geven voor het gebruik, daaronder

begrepen maar daartoe niet beperkt de exploitatie,

publicatie en verveelvoudiging van (Toekomstige) I.E.-

rechten of enig deel daarvan.

4. Bepalingen betreffende Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Plaats van Uitvoering

De plaats waar de uit de Overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen uitgevoerd dienen te worden, zal zijn aangegeven

in de Overeenkomst. Ingeval de Overeenkomst geen

plaats aanduidt waar voornoemde verplichtingen dienen te

worden uitgevoerd, wordt die plaats naar eigen goeddunken

door de Leverancier bepaald, doch niet voordat Afnemer

daarover is geraadpleegd.

4.2 Tijdstip van Uitvoering

4.2.1 Het tijdstip of de periode waarop of gedurende welke de

uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zullen

worden uitgevoerd, wordt bepaald in de Overeenkomst.

Indien het tijdstip of de periode van Uitvoering afwijkt van

hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, is

een dergelijke afwijking slechts geldig indien de

Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Indien

is overeengekomen dat Uitvoering zal plaatsvinden

gedurende een specifieke vooraf bepaalde periode, zal

die periode slechts aanvangen nadat alle uit de

Overeenkomst voortvloeiende en op de Afnemer

rustende verplichtingen door de Afnemer zijn voldaan,

alle openstaande facturen door de Afnemer zijn betaald,

de door de Leverancier gewenste zekerheid is gesteld en

alle overige bijzondere voorwaarden van de Leverancier

in acht zijn genomen.

4.2.2 Indien de Overeenkomst terzake van de Uitvoering geen

tijdsbepaling bevat, wordt die tijdsbepaling door de

Leverancier naar eigen goeddunken bepaald, doch niet

voordat Afnemer hierover is geraadpleegd. Voorzover de

Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van

Diensten, wordt het in de Overeenkomst neergelegde

tijdstip van Uitvoering uitsluitend opgevat als een

schatting. Op de Leverancier rust evenwel een inspanningsverplichting

om de Uitvoering (uiterlijk) op het

contractueel overeengekomen tijdstip te realiseren.

4.3 Vertraging

4.3.1 Indien de Uitvoering wordt vertraagd tengevolge van (i)

een handelen of nalaten van Afnemer, of (ii) een

tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van enige

verplichting welke blijkens artikel 3 van deze

Voorwaarden op de Afnemer rust, is de Leverancier

gerechtigd om het tijdstip of de periode waarop of

waarbinnen dient te worden nagekomen te verlengen met

een redelijke periode, welke tenminste gelijk zal zijn aan

de extra tijd die met de vertraging gemoeid is.

Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de

Leverancier het recht heeft de termijn waarbinnen moet

worden nagekomen te verlengen ingeval (i) de

Leverancier niet de uit de Overeenkomst voortvloeiende

vooruitbetaling (of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende

betaling) heeft ontvangen, of (ii) de Afnemer

niet de zekerheid heeft gesteld die voldoet aan de

bepalingen die daaromtrent in de Overeenkomst zijn

opgenomen.

4.3.2 Alle extra kosten die ontstaan tengevolge van aan de

Afnemer toerekenbare vertraging, komen voor rekening

van de Afnemer.

4.3.3 Indien de Leverancier tekortschiet in de tijdige Uitvoering

van de Overeenkomst en de oorzaak daarvan uitsluitend

aan de Leverancier kan worden toegerekend, gunt de

Afnemer de Leverancier twee weken respijt. Na afloop

van die periode is Afnemer gerechtigd een gefixeerde

schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 0,5% van

de waarde van de vertraagde Goederen voor elke

volledige week dat de vertraging voortduurt. Het bedrag

van deze gefixeerde schadevergoeding bedraagt in geen

geval meer dan 5% van de waarde van de vertraagde

Goederen en is slechts verschuldigd indien Afnemer kan

bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de vertraging

en de omvang van het geleden verlies dienovereenkomstig

kan worden aangetoond. Voor vertragingsschade

heeft Afnemer slechts recht op deze gefixeerde

schadevergoeding. Iedere andere vergoeding van

vertragingsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3.4 Ingeval zich een al dan niet voorzienbare gebeurtenis

voordoet waarop de Leverancier of haar toeleveranciers

redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen en

waardoor de Leverancier haar verplichtingen voortvloeiende

uit de Overeenkomst niet behoorlijk kan

nakomen, (“Overmacht”), wordt de verplichting tot

nakoming daarvan voor tenminste de duur van de

overmachtsituatie opgeschort. Onder overmacht wordt in

het bijzonder – maar niet limitatief – verstaan: brand,

oorlogs- of vergelijkbare handelingen, rellen, opstand,

mobilisatie, overstromingen, aardbevingen en andere

natuurrampen, epidemieën, quarantainemaatregelen,

stakingen, uitsluiting, opvordering, beperking van

internationale betalingen, vervoersbeperkingen, alsmede

beperkingen bij de verlening van vergunningen betreffende

de Leverancier ’s personeel, of betreffende de in- en

uitvoer van goederen, gereedschappen en/of materialen.

4.4 Bijzondere bepalingen voor de Levering van Goederen

4.4.1 De Afnemer is niet gerechtigd om Levering of de

acceptatie van de Goederen af te wijzen of te weigeren

op de enkele grond dat zich geringe gebreken voordoen

die niet in de weg staan aan het normale gebruik van de

Goederen conform de Overeenkomst, mits de

Leverancier toezegt zulke gebreken na Levering van de

Goederen te verhelpen.

HME-voorwaarden, versie juni 2002 3

4.4.2 Alle Goederen worden geleverd ‘Af Fabriek Leverancier,

Nederland’, exclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.

4.4.3 Ingeval het verzenden of afhalen van de Goederen

naar/op de aangewezen plaats van Levering wordt

vertraagd om redenen die zich buiten de invloedssfeer

van de Leverancier bevinden, is de Leverancier

gerechtigd de Goederen voor rekening van Afnemer op te

slaan in een opslagplaats naar keuze van de Leverancier.

Met de opslag wordt de Levering geacht te hebben

plaatsgevonden en wordt het risico voor de Goederen

geacht op de Afnemer te zijn overgegaan.

4.4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft de

Leverancier het recht de Goederen in delen of deelverzendingen

te leveren. Iedere deellevering kan door de

Leverancier apart worden gefactureerd, in welk geval de

Afnemer de afzonderlijke facturen zal voldoen als deel

van de totale Contractsprijs.

4.4.5 Iedere wijziging in wet- of regelgeving van een staat of

van een classificatiemaatschappij die tot stand komt na

het moment waarop de Leverancier en de Afnemer de

Overeenkomst zijn aangegaan, zal niet tot aansprakelijkheid

van de Leverancier kunnen leiden.

4.5 Bijzondere bepalingen voor het verrichten van Diensten

4.5.1 Algemene bepalingen voor Diensten en werkuren

(1) Nakoming van de Overeenkomst tot het verrichten van

Diensten zal wordt geacht te hebben plaatsgevonden

indien

– de Leverancier de Afnemer heeft medegedeeld dat

de overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd en het

Acceptatie Protocol is getekend; of

– acht dagen zijn verstreken na het tijdstip van de

bovengenoemde kennisgeving en de Afnemer

gedurende die periode heeft nagelaten de verrichte

Diensten ter goedkeuring te inspecteren en/of de

Leverancier niet in kennis heeft gesteld van zijn

goedkeuring of afkeuring van de verrichte Diensten;

of

– de Afnemer, zonder voorafgaande goedkeuring van

de Leverancier en tijdens de periode waarin Diensten

worden verricht, de zaken waarop of waaraan de

Diensten werden, in bedrijf stelt of gaat gebruiken.

(2) Tenzij uitdrukkelijk anders volgt uit de Overeenkomst,

zullen Diensten worden verricht in werkweken welke in

overeenstemming zullen zijn met de industriële gebruiken

binnen de bedrijfstak. Een werkdag wordt geacht een

mandag te zijn.

(3) Uren gewerkt buiten de normale werkuren, op zondagen

of op officiële feestdagen, zullen separaat als overuren in

rekening worden gebracht.

(4) Het Personeel van de Leverancier zal -waar mogelijk- de

werkomstandigheden op het terrein van Afnemer,

alsmede de klimatologische omstandigheden van het

land waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te

worden, in acht nemen.

4.5.2 Aanvullende verplichtingen van Afnemer voor het

verrichten van Diensten

(1) Gedurende de Uitvoering is de Leverancier gerechtigd

het door haar ingezette personeel te vervangen door

ander gekwalificeerd personeel.

(2) Ingeval van ongevallen of ziekte van het Personeel van

de Leverancier dient de Afnemer de benodigde

(professionele) ondersteuning te verlenen.

(3) Wachttijd waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk

is, wordt als zijnde gewerkte tijd bij Afnemer in rekening

gebracht.

4.5.3 Risico-overgang

(1) Indien terzake geen bijzondere afspraken zijn gemaakt,

gaat het risico van onvoorzien tenietgaan of onvoorziene

verslechtering van de zelfstandige onderdelen of het

eindresultaat van de door de Leverancier verrichte

Diensten op de Afnemer over op het moment waarop de

Leverancier de Afnemer ervan in kennis stelt dat de

Diensten volledig zijn verricht. Indien één of meerdere

proefvaarten op zee of in binnenwateren is/zijn

overeengekomen, gaat het risico eerst over op de

Afnemer nadat de betreffende proefvaart(en) met goed

gevolg is/zijn afgerond.

(2) Overeenkomstig de voor dit doel gemaakte afspraken

heeft de Leverancier de beschikking over door de

Afnemer ter beschikking gestelde voorwerpen en

materialen. Het risico van onvoorzien tenietgaan of

onvoorziene verslechtering van deze voorwerpen en

materialen rust op de Afnemer. Ingeval de Leverancier

verantwoordelijk mocht zijn voor enige vorm van schade

aan deze voorwerpen en materialen, is artikel 7 is van

toepassing.

(3) Indien het verrichten van Diensten of het uitvoeren van

één of meerdere proefvaarten wordt onderbroken,

stopgezet of vertraagd om redenen buiten de macht van

de Leverancier, dan gaat het risico van onvoorzien

tenietgaan of onvoorziene verslechtering van de reeds

verrichte Diensten gedurende de periode van de

onderbreking, stopzetting of vertraging over op Afnemer.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle Goederen die door de Leverancier worden geleverd,

blijven eigendom van de Leverancier totdat Afnemer aan

zijn verplichtingen uit deze en een eventuele eerdere

soortgelijke overeenkomst tussen Afnemer en de

Leverancier heeft voldaan.

5.2 Tot het moment waarop de eigendom met inachtneming

van het vorige lid is overgedragen aan de Afnemer, is de

Afnemer niet gerechtigd tot enigerlei handeling waardoor

de ongehinderde uitoefening van het eigendomsrecht van

de Leverancier wordt belemmerd of onmogelijk wordt. Zo

zal Afnemer zich dienen te onthouden van handelingen

zoals, onder andere, het samenvoegen – tijdens enig

productieproces of tijdens opslag – van de geleverde

Goederen met andere goederen, het overdragen,

verkopen of op enigerlei wijze bezwaren van geleverde

Goederen met een beperkt zekerheidsrecht, of het naar

een ander land overbrengen van de geleverde Goederen.

Daarenboven dient Afnemer al het redelijke te

ondernemen om de eigendomsrechten van de

Leverancier veilig te stellen en dient Afnemer de

Goederen onmiddellijk aan de Leverancier te retourneren

indien de Leverancier daarom mocht verzoeken.

6. Garantie

6. 1 Algemeen

Voor zover de leden 2, 3 en 4 van dit artikel geen afwijkende

bepalingen bevatten voor de betreffende garantie, gelden de

hiernavolgende bepalingen van dit lid voor alle garanties van de

zijde van de Leverancier.

6.1.1 De garantieverplichting van de Leverancier is, naar keuze

van de Leverancier, beperkt tot hetzij reparatie, hetzij

vervanging – in haar eigen bedrijf of elders en gedurende

de normale bedrijfstijd – van gebreken tengevolge van

fabricagefouten, gebruik van gebrekkige materialen of

een gebrekkig ontwerp, mits het gebrek gedurende de

garantieperiode schriftelijk aan de Leverancier is gemeld

binnen 7 dagen nadat de Afnemer bekend werd of

redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het gebrek.

6.1.2 Gebrekkige of defecte onderdelen welke door de

Leverancier zijn vervangen zullen door de Afnemer aan

de Leverancier ter beschikking worden gesteld op diens

verzoek en zullen bovendien geacht worden aan de

Leverancier in eigendom toe te behoren vanaf het

moment van vervanging.

6.1.3 De garantie van de Leverancier strekt zich niet uit tot

gebreken die het gevolg zijn van of in verband staan met:

(i) enige materialen of onderdelen of ontwerpen die door

of namens Afnemer ter beschikking zijn gesteld, (ii) de

nalatigheid of anderszins onjuist handelen of nalaten door

Afnemer, diens personeel of vertegenwoordigers of

derden, (iii) onjuiste installatie en veranderingen die

zonder de schriftelijke toestemming van de Leverancier

zijn uitgevoerd. In het bijzonder strekt deze garantie zich

niet uit tot enigerlei gebreken die zijn veroorzaakt door of

in verband staan met bij normaal gebruik optredende

slijtage, het gebruik van ondeugdelijke materialen door de

Afnemer, noch tot gebreken die zijn ontstaan door

HME-voorwaarden, versie juni 2002 4

enigerlei gebruik, onderhoud, bediening of werking van

de Goederen of enig deel daarvan, voor zover dat niet

overeenkomstig handleidingen, instructies of technische

specificaties van de Leverancier is geschied, dan wel

voor zover dat heeft plaatsgevonden in strijd met de

vereisten van behoorlijk technisch vakmanschap.

6.1.4 De garantieverplichting strekt zich niet uit tot vergoeding

van kosten die dienen te worden gemaakt als gevolg van

het opgetreden gebrek. Onder dergelijke kosten worden –

onder meer – begrepen kosten van kraangeld, elektriciteit,

steigermateriaal of ondersteunende werkzaamheden,

dokkosten, demontage- en montagekosten en reis- en

verblijfskosten van het Personeel. Indien de uit de

garantie voortvloeiende reparatie- of vervangingsverplichting

uitgevoerd dient te worden buiten Nederland,

zal de Leverancier, naast de kosten voor materialen,

slechts de kosten van arbeidstijd van zijn Personeel voor

zijn rekening nemen voor zover die kosten ook zouden

zijn gemaakt indien de garantieverplichting in Nederland

zou zijn uitgevoerd. De Afnemer zal alle reis- en

verblijfskosten, verletskosten, en kosten voor wachttijden

voor zijn rekening nemen, evenals alle andere kosten

welke op grond van deze Voorwaarden voor rekening

komen van de Leverancier.

6.1.5 De Afnemer komt geen beroep toe op enige

garantiebepaling totdat de Afnemer de volledige

Contractsprijs aan de Leverancier heeft voldaan.

6.2 Garantie voor geleverde Goederen

6.2.1 De garantieperiode eindigt hetzij 12 ( twaalf) maanden na

afloop van de datum waarop

(i) de geleverde Goederen in gebruik zijn genomen; of

(ii) de proefvaart(en) met goed gevolg is/zijn afgerond; of

(iii) het Acceptatie Protocol is uitgegeven;

hetzij 18 (achttien) maanden na de Levering van de

Goederen, afhankelijk van welke datum het eerst wordt

bereikt.

6.2.2 Voor Goederen welke volgens art. 6.1 zijn gerepareerde

of vervangen geldt geen nieuwe of aanvullende garantie.

6.2.3 Garantie zal slechts worden verstrekt voor Goederen

welke door de Leverancier zijn geleverd, geïnstalleerd of

geproduceerd.

6.3 Garantie voor verrichte Diensten

6.3.1 De Leverancier garandeert dat de Diensten naar beste

kunnen zullen worden verricht. Een verdergaande

garantie met betrekking tot verrichte Diensten wordt niet

verstrekt.

6.3.2 Alle vorderingen welke door de Afnemer worden ingesteld

tot vergoeding van schade die de Afnemer heeft geleden

als gevolg van beschadiging of vernietiging van het object

waarop, waarin of waaraan de Diensten door de

Leverancier werden verricht, zijn onderworpen aan artikel

7 van deze Voorwaarden.

6.4 Garantie voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

In het geval dat Goederen of Diensten inbreuk maken op de

intellectuele eigendomsrechten van een derde, is de

Leverancier uitsluitend gehouden om, naar keuze, ofwel voor

Afnemer het recht te verkrijgen om van de Goederen gebruik te

blijven maken, ofwel om de Goederen dusdanig te wijzigen dat

zij niet langer inbreuk maken.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De contractuele aansprakelijkheid van de Leverancier is

beperkt tot het nakomen van de garantieverplichtingen

zoals genoemd in artikel 6 van deze Voorwaarden.

7.2 De aansprakelijkheid van de Leverancier zal bovendien te

allen tijde beperkt zijn tot 1) de Contractprijs

(gecalculeerd naar een gemiddeld gebruik van mankracht

en faciliteiten), of 2) het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering

van de Leverancier zal worden

uitbetaald, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.

7.3 De Leverancier zal op geen enkele wijze aansprakelijk

zijn voor economische schade of gevolgschade met

inbegrip van – maar niet beperkt tot – schade als gevolg

van of verband houdend met milieuverontreiniging,

dokkosten of montage en demontage.

7.4 De Afnemer vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken

van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien

uit of verband houden met de (uitvoering van de)

Overeenkomst, tenzij de Leverancier ten opzichte van de

Afnemer aansprakelijk zou zijn.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal betaling

geschieden hetzij in contanten bij aflevering, hetzij door

overmaking binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum

van het factuurbedrag naar een door de Leverancier ter

zake aangewezen bankrekening. Betaling geschiedt zonder

enigerlei verrekening, vorderingen, compensatie, aftrek of

inhouding.

8.2 De Afnemer zal op ieder redelijk verzoek van de

Leverancier zekerheid stellen voor de volledige

Contractsprijs. Indien de Afnemer niet aan een dergelijk

verzoek voldoet, heeft de Leverancier het recht om de

Overeenkomst met een schriftelijke aanzegging aan de

Afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten of te

beëindigen.

8.3 Ieder vorm van bezwaar tegen de inhoud van de factuur

zal door de Afnemer binnen 14 dagen na de factuurdatum

schriftelijk aan de Leverancier worden kenbaar gemaakt,

bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht door de

Afnemer te zijn aanvaard.

8.4 Indien Afnemer enige van de bovenstaande verplichtingen

niet nakomt, is Afnemer aan de Leverancier

rente verschuldigd over het openstaande bedrag tegen

1,5 % (anderhalf procent) per maand of deel van een

maand. Daarenboven is de Leverancier gerechtigd om,

na schriftelijke aanzegging, de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten totdat betaling is ontvangen

met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst

of bepalingen van deze Voorwaarden. Alle

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zijn voor

rekening van de Afnemer, waarbij 15 % (vijftien procent)

van het te incasseren bedrag als minimum vergoeding

heeft te gelden.

9. Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

Ingeval van Overmacht is iedere partij afzonderlijk van de

andere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien

de periode van overmacht zonder onderbreking 6 maanden

heeft voortgeduurd. Daarnaast is de Leverancier gerechtigd om

de uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen te beëindigen of op te schorten ingeval de

Afnemer een uit deze Voorwaarden voortvloeiende verplichting

niet nakomt, of indien de Leverancier redenen heeft om aan te

nemen dat Afnemer niet in staat zal zijn die verplichtingen na te

komen.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands

recht.

10.2 Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst zullen

worden opgelost door minnelijk overleg tussen de

betrokken partijen.

10.3 Ingeval dit minnelijk overleg niet tot een voor de

contractspartijen aanvaardbare oplossing leidt, en de

Afnemer niet in Nederland gevestigd is, zal het geschil

door arbitrage worden beslecht volgens de Arbitration

Rules van de International Chamber of Commerce (ICC),

waarbij een of meerdere arbiters volgens de

eerdergenoemde regels zullen worden benoemd. De

arbitrage procedure zal plaatsvinden in de Engelse taal in

de Nederlandse plaats van vestiging van de Leverancier.

10.4 Indien de Afnemer gevestigd is in Nederland en het

minnelijk overleg niet tot een voor de contractspartijen

aanvaardbare oplossing leidt, zal het geschil worden

voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.